Past Events

18th. STARTUP MASTERCLASS | 27-Jul-2019 | AIC-JKLU, Jaipur
Mentoring Session | 27-Aug-2019 | AIC-JKLU, JK Lakshmipat University, Jaipur
FMS-IIRM Bootcamp | 12-Oct-2019 | Jaipur
Workshop for ATL-DPS, Ajmer Road | 28-Aug-2019 | AIC-JKLU, JK Lakshmipat University, Jaipur
Student Innovation Program By Niti Aayog & AIC-JKLU | 03-Oct-2019 | AIC-JKLU, JK Lakshmipat University, Jaipur
First Contact Session of AIC-JKLU Incubation Program | 13-Oct-2019 | AIC-JKLU, JK Lakshmipat University, Jaipur
Second contact session | 18-Nov-2019 | AIC-JKLU, JK Lakshmipat University, Jaipur
GAMMA ACCELERATOR PROGRAM | 17-Mar-2020 | AIC-JKLU, JK Lakshmipat University, Jaipur
Incubation Program - Agritech | 30-Jun-2020 | Jaipur
Incubation Program - Healthcare | 30-Jun-2020 | Jaipur
Incubation Program - Renewable Energy | 30-Jun-2020 | Jaipur